tafakkor.wordpress.com
هرج و مرج در سوریه
هرج و مرج در سوریه .. در زمان قدیم، کشوری به کشور دیگر حمله می کرد تا از منابع آن کشور دیگر استفاده کند. حالا دیگر زمان ِ یکی شدن و همیاری با مردم ِ دیگر برای ساختن جهانی برای همه مردم است. جهانی ک…