tafakkor.wordpress.com
#توفان‌شن
با پمپ کردن آب دریا ها به مقدار زیاد برای منطقه های کم آب و خشک، مانع گرمایش زمین، توفان های شن و ریز گرد ها بشویم.…