tafakkor.wordpress.com
زمان های خوش
مثل یک بنا، مثل یک نقاش، مثل یک نانوا، مثل یک باغبان و مثل یک… نمی توانیم آن کار ها را بکنیم، پس هر کدام به جای خود، بایستی مورد احترام باشند. با احترام به هر آنکه هنری دارد، به او: امید، دلخ…