tafakkor.wordpress.com
شب یلدا – ۵
شب ِ یلدا، دراز تر باشد از شب های دیگر چو خوش باشی در آن، صبح آیدت، با خنده از در