tafakkor.wordpress.com
مادر – ۹
مادر – ۹ .. مادر یعنی محبت مادر یعنی زندگانی مادر یعنی فداکاری مادر یعنی خود را ندیدن و برای دیگری کوشیدن مادر یعنی برای راحت بودن ِ فرزند، تا صبح بیداری مادر یعنی برای سلامت ِ فرزند، از خورد…