tafakkor.wordpress.com
دلبستگی ها، پا بستگی ها دارد
ما با فکر و اندیشه ای که داریم، چیزی یا موضوعی را، مهم تر برای خودمان فرض می کنیم و جسم و جان را بخاطر آن چیز در فشار قرار می دهیم و استراحت و آرامش را از جسم و جان، می گیریم تا به آن تمایل و…