tafakkor.wordpress.com
پلو خوری – پولو خوری
پُلو خوری – پولو خوری .. نقل قول … گاهی صحنه ای در نظرم مجسم می شد، که نمی دانستم به چه زمانی تعلق داشت. . در طبقه دوم بالکن یک خانه ای ایستاده بودم، از بالا توی حیاط را می دیدم که شلوغ…