tafakkor.wordpress.com
سوگنامه برای وطن – 1
سوگنامه برای وطنم .. وقتی به ملت بیچاره ایران گفته می شود، ملت در خواب یا ملت بی عرضه، قلبم از ناراحتی فشرده می شود. این مردم نیک اندیش و خیر خواه و آماده برای کمک به هر درمانده و محتاج کمکی، با اخ…