tafakkor.wordpress.com
مرگ مهتاب
…قهوه ای سوسکی، همدمم باشد – از مگس وزّی، باشدم، فریاد – بوی ِ نم ها با، سردی ِ دخمه – عطر دیگر را، من ندارم یاد – درس ِ آزادی هر چه آموختم – …