tafakkor.wordpress.com
درمان درد
شود ایران ِ ما‌، ایران‌، دوباره – شود هموار‌، راه‌، از سنگ ِ خاره – بسی از گنج ِ مان‌، پیدا شود‌، باز – وطن‌، از هم وطن‌، آباد شود‌، باز –…