tafakkor.wordpress.com
چه دانستم
چه دانستم‌، من آن گاهی که دانستم‌، شرابی ارغوانی را‌ دو پیمانه‌، درونم، جا توانستم‌، به ناز ِ چشم ِ آن ساقی‌، برای ِ یک قدح دیگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌، هنوز هم باز‌، برایش جای می جُستَم‌، زمان را‌‌، از‌ برا…