tafakkor.wordpress.com
دیکتاتورها هم عاشق می شوند
دیکتاتورها هم عاشق می شوند .. منم عاشق به روی ِ ، ماه رویت همی پروانه وار ، آیم به سویت رَوَم در بارگــَه ، فرمانروا وار نشینم من به تخت ، در خاک ِ کو یَت . که من خود عاشق ِ این بارگاهم ز ِ مردم طا…