tafakkor.wordpress.com
به ایران درود4
به آنان که بَهر ِ خوشایند ِ بدکار ، تملق نگویند درود به آنان که زیر ِ شکنجه ، ز ِ بَد ، بَد بگویند درود