tafakkor.wordpress.com
دفاعیات شیطان
دفاعیات شیطان .. شکایت ِ شیطان ، از خدا به مردم . آقائی با ظاهری آراسته به در ِ دفتر وکیل دعاوی چند ضربه زد و داخل شد و گفت: آقا من می خواهم که شما ، متن دفاعیه مرا در روزنامه ها منتشر کنید. آقای و…