tafakkor.wordpress.com
طبع شعر
طبع ِ شعر .. طبعم که به طبع شاعران مانند است شعری ز ِ شُد و ، زمینه اش آهنگ است گر قافیه اش یکی دو جا هم ، تنگ است در شکل و نوا ، یک از هزاران رَنگ است .. سوز 30 مهر 1390 – 22.10.2011…