tafakkor.wordpress.com
مینو
مینو .. به نام خداوند ِ دانا که‌ ، مینو‌ ، سرشت به بَد ، بر گماریده دوزخ ‌، به نیکو ، بهشت زمان ها نهاد از بَر ِ رشد و مرگ ِ گیاه به هر یک جدا از دگر ‌، راهکاری نوشت . یکی گرمی و خشکی آرد به کامش م…