tafakkor.wordpress.com
گرسنگان افریقا
گرسنگان ِ افریقا– به جای این همه تحقیق و پژوهش و سرمایه گذاری در ساخت اسلحه جنگی ، می توان در زمینه هائی کوشید که آب را از دریاها و اقیانوس ها به نقاط کم آب منتقل کرد تا جلوی خشکسالی …