tafakkor.wordpress.com
عشق وطن
عشق ِ به وطن ، عشق ِ خدمت به مردمی است که به ما خدمت کرده اند. عشق به آبادانی و رفاه ِ مردم ِ همان یار و دیاری است ، که ما را پرورش داده اند .…