tafakkor.wordpress.com
خنده بَر ، دار
در اثر تأثر از دیدن عکس وداع ، از لبخند مجید کاووسی بر سکوی دار ، با طناب دار به گردن و خداحافظی با لبخند