tafakkor.wordpress.com
خرقان- 2
من گناه ِ مردمان ، اندر جهان گردن نَهَم – تا ز ِ آتش ، درد ِ دوزخ ، جمله مردم وانَهَم / هر که تقصیر کرد در هر کجا ، بر پای ِ من – درد ِ دوزخ را نباشد ، هیچ وای جز ، های ِ من / &#823…