tafakkor.wordpress.com
اعتصاب بازار
اعتصاب بازار .. این بازاری های محترم، نه بخاطر مردم، بلکه بخاطر جیب گشاد خودشان، اعتصاب می کنند، تعطیل می کنند و این بازی ها را در می آورند. چطور شد در طول یکسال و نیم گذشته، بعد از کشت و کشتاری که…