tafakkor.wordpress.com
وطن
وطن .. وطن در دست ِ نادانان اسیر است ندا از بهر ِ آزادی ، کبیر است جوابش را گلوله ، در نفیر است نجاتش د ِه کنون ، فردا که دیر است . زمین در خون ، ز ِ آزاد و دلیر است و خاک از خون ِ آزادان ، خمیر اس…