tafakkor.wordpress.com
خار سر دیوار
آنکه خار هست و خود را بالا نشانده و بزور خود را گـُل می نماید و جلوه می فروشد که من زیبا هستم ، من دیدنی هستم ، با دیدن من احساس شادی و زیبائی داشته باشید ! آبروی خود را می بَرَد و …