tafakkor.wordpress.com
دالائی لاما، رهبر بودائیان تبت
راستی چرا این رهبر مذهبی یک عمر است در دنیا سرگردان است و اجازه ندارد به کشور خود و به میان مردم خودش باز گردد؟…