tafakkor.wordpress.com
آزاده
خفت به تن ، زَر در بغل – ‫آزاده را ، نَبوَد عمل – ‫آزاد رو ، چون شیر ِ نر – ‫از خفت ِ خواهش گذر