tafakkor.wordpress.com
درد نامه
کار پلید و اهریمنی در هر زمان و از دید همگان نکوهیده و زشت است . از اهریمن و کار های اهریمنی تا ابد الاباد به زشتی یاد خواهد شد ، پس بکوش نام نیک از خود بجای گذاری.…