tafakkor.wordpress.com
‫مجاهدین خلق ایران در عراق
مجاهدین خلق ایران در عراق 28.07.2009 .. امروز در اخبار تصویری نشان می دادند که مجاهدین خلق ایرانی ، یعنی زندانیان اردوگاه اشرف در عراق ، توسط عده ای از سربازان (ظاهرا) عراقی کتک می خوردند و از یک ک…