tafakkor.wordpress.com
راه آزادی
راهی را که مردم بر گُزیده اند در راه آزادی پیش می رود…