tafakkor.wordpress.com
تنهایی 2
این احساس تنهائی برای بعضی ها ناراحتی و برای بعضی دیگر نعمت است…