tafakkor.wordpress.com
عاشق
تداوم در ابراز محبت ، تداوم در خدمت و ‫در مقابل ، سردی و بی تفاوتی دیدن . ‫‫ابراز عشق است ، به معنای عشق داشتن است…