tafakkor.wordpress.com
تنهائی
در تنهائی شناورم ، دست و پا میزنم و سختی یه آن نگرانم میکند . نه تنها نیستم ، چپ و راست و جلو و پشت من هم دیگران شناورند . من با تلاش و کوشش خودم باید جلو بروم ،…