tafakkor.wordpress.com
نیاز
ز یا دم برفت آنهمه اخم و ناز تو را چون بدیدم وجودت نیاز مرا خوش نما ید زتو هر چه هست مدارا و امید وصلت شدم چاره ساز…