tafakkor.wordpress.com
درود به جهانیان Hello World
‫‫با درود به جهانیان . ‫انتشار نظرات و احساس خوانده شدن آن توسط دیگران ، ‫احساس بزرگ شدن محیط دوستان و پیدا کردن همفکران ، ‫گرمای یه نشاط آوری را با خود از راه اینترنت بخانه می آورد ، ‫و دامنه یه ت…