taaldacht.nl
etten
etten (m.; ettens) ‘reus’ Overgeleverde vormen Middelnederduits eteninne (v.) ‘heks’, Oudengels eoten ‘reus’ (Engels ettin), Oudnoords jötunn ‘reus’ (IJslands jötunn, Zweeds jätte, Deens jætte, Noo…