t1ng.net
[TRAN] 花様年華 the notes 結 Answer・นัมจุน 28/4/22
花様年華 the notes 結 Answer・นัมีจุน 28/4/22 ผมพอจะรู้สึกก่อนหน้านี้อยู่บ้างว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับแทฮยอง เมื่อมองดูจากภายนอก การแสดงออกของเขาแล้วมันดูไม่มีอะไรหรอก แต่จะเห็นได้จากการล่องลอย ความไม่มั่นใจใ…