t1ng.net
[TRAN] 花様年華 the notes・จีมิน 22/5/19
花様年華 the notes・จีมิน 22/5/19 สุดท้าย, ผมก็ต้องไปที่ Garden of Morning Calm, ซึ่งมันจำเป็นมากที่ผมจะต้องหยุดแสร้งทำเป็นว่าไม่สามารถจำเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นได้ อีกทั้งเรื่องที่ผมใช้ชีวิตอยู…