t1ng.net
[TRAN] 花様年華 the notes・จิน 22/8/30
花様年華 the notes・จิน 22/8/30 จะมีใครที่สามารถจำจดช่วยเวลาที่ความรักเริ่มก่อตัวได้หรือเปล่านะ? จะมีใครที่สามารถคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่ความรักจบลงได้หรือเปล่านะ? แล้วทำไมความสามารถในการรับรู้เรื่องราวเห…