t1ng.net
ก่อนส่งเล่มวิจัย เราเจออะไรบ้าง
เรื่องทุกข์ยากของสาขาเราคือการส่งเล่มวิจัย ตือสาขาอื่น ๆ ส่งเสร็จ และรู้สึกอิสระตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมแล้ว และเราก็คิดว่าชีวิตเราจะอิสระ เลยจองตั๋วเครื่องบินไปฉลองตรุษจีน ทำเรื่องลาโรงเรียนเรียบร้…