t1ng.net
[Report] เมื่อฉันนำเสนอวิจัยจบ
อยากที่รู้ ๆ กันว่า ก่อนที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องมีการทำวิจัย และมีการนำเสนอ ไม่รู้ว่าทุกคณะเป็นเหมือนกันมั้ย แต่ที่นี่ศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หรือพวกมาเรียนซ้ำ หรือด้วยเหตุ…