t1ng.net
เมื่อฉันออกจาก Comfort Zone # 3
ตอนนี้ก็เขียนมาจนถึง EP ที่ 3 แล้วสำหรับซีรี่ส์เรื่องยาว “เมื่อฉันออกจาก Comfort Zone” มาดูกันว่าในช่วงของ EP3 นี้ ไคโนะไปทำอะไรมาบ้าง … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …