t1ng.net
[TRAN] MSG TO HSJ FROM 中島裕翔 (JUMPING CAR)
:: ムードメーカー :: JUMP เป็นกลุ่มศิลปินที่ทุกคนมีความสามารถรอบตัว สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างมารวมตัวกัน เพราะงั้น ผมถึงเคารพทุกคน แล้วก็ตัวตนที่ว่ากระวนกระวาย หรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ว่า “เพื่อที่…