syriancreativehavens.com
randa-mdah
Randa Maddah, Light Horizon, 2012. Video, 7’22“.