sydd0sinister.wordpress.com
Six’16
[BODY] Hair: little bones. Orchid NEW! @ No21 – Nova Faerye Eyes: -SU!- Rika Eyes OLIVE NEW! – Eleanor Cyberstar Body: Maitreya Mesh Body – Lara V3.4 – Onyx LeShelle Skin: [Avenge] Athena (dark) NE…