swettypiglet.com
Friday Inferno
taken at Sapporo Teppanyaki Glasgow