svivatit.com
ציניות משפטית מבית חיפה כימיכלים
חיפה כימיכלים עושה שימוש ציני בבית המשפט, ומשתמשת בו לצורך מילוי המכל במסוף הכימיכלים במפרץ חיפה, אסור למשרד להגנת הסביבה לאשר את הבקשה ההזויה של חיפה כימיכלים. שרית גולן מצוות סביבתית:" אני …