suthatdangcsvn.wordpress.com
Nguyễn Hồn Việt – Bác Trà thua xa Bác Hồ!
67 năm trước muốn xử trảm Cục trưởng quân nhu Trần Dụ Châu – để làm yên lòng quân sĩ theo kiểu “Tào tháo lấy đầu Vương Hậu giữ yên lòng quân sĩ” hay chính là diệt một Cộng sản Nguyễn Ái Quốc…