suthatdangcsvn.wordpress.com
Sự tích việc Nhân Dân nước Lạc Hồng bị cướp mất Nhân Quyền
Nguyễn Hồn Việt, viết từ Hà Nội – Việt Nam.. *** “Kiếp Người dưới thời Rồng Lạc chẳng khác gì kiếp trâu ngựa!”