suthatdangcsvn.wordpress.com
Bài 44. “Polonium-210: Nạn nhân có thể mất mạng trong vòng hai đến bốn tuần lễ.”
Chương 11. Giết người bằng thuốc độc. Bài 44. “Polonium-210: Nạn nhân có thể mất mạng trong vòng hai đến bốn tuần lễ.”…