suthatdangcsvn.wordpress.com
Bài 3. NAQ dùng thành ngữ Pháp văn – Hồ dùng Hán Văn
Lưu ý: Trước tháng 6 – 1931 là Nguyễn Ái Quốc sử dụng 100% thành ngữ Pháp văn. Từ 1932 đến 1939 không phải Nguyễn cũng chẳng giống Hồ, Từ 1940 trở đi là Văn phạm của Hồ sử dụng 100% thành ngữ Hán v…