suthatdangcsvn.wordpress.com
Bài 1. Tìm người không dấu, bọn quỷ tìm thấy Hồ mà không phải Quốc!
Chương II. Hồ Chí Minh không phải Nguyễn Ái Quốc! Những bằng chứng BÊN TRONG. Lời dẫn. Một hai bằng chứng thì còn nói là vô tình, hay sai sót nhưng hàng trăm bằng chứng dưới đây thì không thể là Vô…